Wuběr rěčow:

 

 

 

 

Hdy – što – hdźe?

Aktualnosće – nic jenož za našich čłonow

 

 

wot 09.03.2019 | "Wopušćeny dom" w Budyskim dźiwadle

Sobotu, 9. měrca, 19:30 hodź. je premjera noweje serbskeje inscenacije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła "Wopušćeny dom". wjace »

hač do 03.03.2019 | "Stary lud" w Serbskim muzeju

Wosebita wustajenca "Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow" je hač do 3. měrca w Budyskim Serbskim muzeju přistupna. Wona poda so na slědy słowjanskeho srjedźowěka. wjace »

02.02.2019 | Ptači kwas w Chrósćicach

Serbski ludowy ansambl přeprošuje sobotu, 2. februara, 16:00 hodź. a 19:30 hodź. (z rejemi) na ptačokwasne předstajenje pod titulom "To tla wěrno njej’" do Chróšćanskeje "Jednoty". wjace»

26.01.2019 | Wosadna póstnička

Na wosadnu póstničku přeprošuja lětsa Nowowješćenjo. Sobotu, 26. januara, 20:00 hodź. njech přińdu wšitcy na Krawčikec žurlu, kotřiž chcedźa pod motom "Při, w a na Klóšterskej wodźe" sobu swjećić.

18.01.2019 | Hłowna zhromadźizna "Domizny"

Lětuša hłowna zhromadźizna našeho wjesneho towarstwa wotměje so pjatk, 18. januara, 19:30 hodź. w "Jednoće". Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

wot 01.12.2018 | Putniska hospoda přeprošuje na kulturnu zymu

Na předwječoru 1. adwenta w 19:45 hodź. zahaji putniska hospoda swoju lětušu kulturnu zymu. Na prěnim wječoru wotewri so wustajeńca „Historiske serbske pohladnicy“ Gerata Šmelinka ze Šunowa. k programej kulturneje zymy 2018/2019 »

01.12.2018 | Witamy adwent

Na předwječoru 1. adwenta so w 17:00 hodź. adwentna pycha na nawsy zaswěći. K tomu zanjesu dujerjo adwentnu hudźbu.Wšitcy sće wutrobnje přeprošeni. Wo přikusk so postaramy.

A kak běše? »

29.11.2018 | Wiće adwentneje pychi

Našu adwentnu pychu za nawjes a adwentny wěnc za cyrkej wijemy štwórtk, 29.nowembra, 18:00 hodź. w kowarni (alternatiwnje w dźěłarni gmejny).

10.11.2018 | Kulturna župna kermuška

Župa "Michał Hórnik" přeprošuje sobotu, 10. nowembra, na swoju kulturnu župnu kermušku na Smolic statok w Hórkach. Poskići so lóštny a zabawny program. K rejam zahraje čěska skupina Lidová muzika z Chrástu ». K wječeri dawa mj. dr. pječene swinjo. Kartki dóstanjeće za 10 € w regionalnym běrowje Domowiny a pola časnikarja Jürgena Njeka w Chrósćicach.

Mały zaćišć wo temperamenće młodych hudźbnikow skići tutón film ».

08.11.2018 | Předstajenje knihi

W Budyskim wolejbulowym towarstwje Běła Hwězda je so strašny njeskutk stał. Nětko přepytujetaj młoda komisarka Janka Žurowa a jeje kolega Alek zhromadnje pad. Tola tež priwatnje so tójšto njewočakowaneho měnja.

Lubina Hajduk-Veljkovićowa čita štwórtk, 8. nowembra, 18:30 hodź. w Krawčikec hosćencu ze swojeho krimija "Módre buny". Na knižnym blidźe poskićuja so dalše knihi. Snano namakaće samo hodowny dar za wašich lubych?  wjace wo awtorce a jeje tworjenju »

hač do 14.10.2018 | Naprašowanje Domowiny

Naprašowanje měri so na wšitke serbske towarstwa a zwjazki. Přez nje chce Domowina zhonić, kak na dobro našeje mjezsobnosće w dwurěčnym teritoriju skutkujemy, kajki mamy podźěl na serbskim kulturnym žiwjenju a kak jara so z třěšnym zwjazkom Domowinu identifikujemy. k online-naprašowanju »

14.10.2018 | Nazymski koncert w Chrósćicach

Njedźelu, 14. oktobra, wotměje so lětuši nazymski koncert na Krawčikec žurli. Wjeselimy so na chór "Łužyca" z Choćebuza. Wot 14:30 hodź. poskićitej so kofej a tykanc. 15:30 hodź. započina so program.

Štóž chce so wo dalšich nazymskich koncertach w Hornjej a Delnjej Łužicy informować, njech pohlada tu».

30.09.2018 | Domchowanka z požohnowanjom konjacych zapřahow

Njedźelu, 30. septembra, 14 hodź. přeprošuje Towarstwo Cyrila a Metoda na nyšpor do Chrósćic, hdźež dóstanu konjace zapřahi wosebite požohnowanje.

A kak běše? »

 

02.10.2018 | Dźakne zarjadowanje

Při 25. wubědźowanju wo najrjeńšu žnjensku krónu a najrjeńši žnjenski wěnc w Coswigu njeje naša króna jenož 1. městno wobsadźiła, wona je tež myto publikuma dóstała. Wšitcy, kotřiž su na někotrežkuli wašnje k tomu přinošowali, su wutrobnje wutoru, 2. oktobra, 19:45 hodź. do foyera "Jednoty" přeprošeni.

23.09.2018 | Wulět z kremserami

Přeprošujemy čłonow našeho towarstwa wutrobnje na wulět z kremserami. Wotjědźemy 14 hodź. na Zahrodnikec/Grutkec dworje. Po puću syda swačina. Wječor chcemy dźeń z grilowanjom w Chrósćicach zhromadnje wuklinčeć dać. Prosymy wo přizjewjenje.

wot 07.08.2018 | Wiće žnjenskeje króny

Chcemy lětsa zaso žnjensku krónu wić. Tuž přeprošujemy wšitkich, kotřiž chcedźa rady pomhać, wot wutory, 7. awgusta, stajnje wutoru, srjedu a štwórtk 19:00 hodź. do Hórnikoweho domu. Přinjesće sej prošu nožicy za zahrodku sobu. Wjeselimy so na rjane bjesadliwe wječory.

A kak běše? »

22. - 24.06.2018 | 10 lět putniska hospoda Chrósćicy

W juniju woswjeći naša putniska hospoda swoje 10-lětne wobstaće. Jeje próstwje wotpowědujo budźemy putnisku mać Móniku Gerdesowu při wuhotowanju a přewjedźenju swjedźenja podpěrać.

Wjeršk je koncert ze spěwotworcom Gerhardom Schöne » sobotu, 23. junija, 17:00 hodź.na Koklic dworje. Kartki dostanjeće w předpředani pola časnikarja Jürgena Njeka a we wobchodźe Sakskeje Nowiny w Budyšinje na Lawskich hrjebjach.

A kak běše? »

10.06.2018 | "Moja archa Horni Hajnk" - piknik při klasiskej hudźbje z tekstami Jurja Brězana

Přeprošujemy wšitkich zajimcow – rady tež dźěći – njedźelu, 10. junija, na piknik z hudźbu a literaturu na zahrodu Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Tam předstaji Serbski ludowy ansambl pod hołym njebjom swój program „Moja archa Horni Hajnk“. Započatk je 18:00 hodź.

Wotjědźemy 17:15 hodź. z kolesami při kapałce. Štóž nochce z kolesom jěć, njech dojědźe sej tam z awtom a přidruži so nam w Hornim Hajnku. Přinjesće sej prošu waš piknikowy korbik a přikrywu abo campingowy stólčk sobu.

23.05.2018 | Rjedźimy zelenišća we wsy

K swjedźenju Božeho ćěła chcemy zaso zelenišća we wsy wurjedźić. Zetkamy so ze wšěmi trěbnymi gratami srjedu, 23. meje, 17:00 hodź. před Šnajdrecami/Kolicami.

15., 18., 20.05.2018 | Primica w Chrósćicach

Swjatkowničku swjeći dr. Jens Buliš swoju primicu. Wutoru, 15. meje, wija so 17:00 hodź. girlandy a křiž na farskim dworje. We wobłuku pohosćenja hosći je naše towarstwo za gulašowu kanonu zamołwite. Pjatk, 18. meje, zetkamy so 18:00 hodź. we Wjeselic rěznistwje, zo bychmy neple a zeleninu bělili a krali. Prosymy wo mnohich pomocnikow - wutoru a pjatk.

30.04.2018 | Stajenje meje - lampionowy ćah - chodojtypalenje

30. apryla staji so we 18:00 hodź. meja na nawsy. Po krótkej pobožnosći poćahnu dźěći  z lampionami abo samopaslenymi chodojtami pod hudźbnym přewodom k Fulkec hórce. Hdyž tam dóńdu, zapali so hromada.

A kak běše? »

28.04.2018 | Pólscy hosćo w Chrósćicach

Sobotu, 28. apryla, wočakujemy hosći z Pólskeje, kiž spominaja 10:30 hodź. při pomniku » na swojich padnjenych krajanow.

14:00 hodź. wotměje so na městnje něhdyšeje "krawneje chójny" při lěsnym puću wot Łomska na směr Šešow ekumeniska němsko-serbsko-pólska nutrnosć. Na njej wotkryje so wopomnjenski kamjeń za pólskeho dźěłaćerja Stanisława Błazejczuka, kiž bu tam 25. apryla 1942 wotprawjeny.

W domizniskim muzeju w Njeswačidle » tematizuje so we wosebitej wustajeńcy wo času 1933 do 1945 tež wopomnjeće na Stanisława Błazejczuka.

24.04.2018 | Dźěłarnička katolska narodna drasta

Župa "Michał Hórnik" přeprošuje wutoru, 24. apryla, 19:00 hodź. wšitke zajimče na Chróšćansku faru, kotrež chcedźa pod wěcywustojnym nawodom knjeni Hanki Kubašoweje zhotowjenje a rjedźenje čěpcow a bantow nawuknyć.

21.04.2018 | Nalětnje rjedźenje

Sobotu, 21. apryla, zetkamy so 9:00 hodź. k nalětnjemu rjedźenju při pomniku za padłych pólskich wojakow.

A kak běše? »

15.04.2018 |  Finisaža wustajeńcy “KRABAT. Muž. Mytos. Marka.”

Štóž njeje tutu wustajeńcu hišće widźał, njech wužije poslednju šansu. Njedźelu, 15. apryla, so wona 15:00 hodź. z literarno-hudźbnym programom zakónči. wjace »

07.03.2018 | Moja reja!

Serbski ludowy ansambl prezentuje swój folklorny program "Moja reja!" sobotu, 7. apryla, 19:30 hodź. w Chróšćanskej "Jednoće". wjace »

Měrc 2018 | Dźěłarnička k debjenju jutrownych jejkow

Serbski muzej Budyšin skići wot 3. hač do 25. měrca móžnosć, pod wěcywustojnym nawodom wšelake techniki debjenja jutrownych jejkow nawuknyć. wjace»

Měrc 2018 | Minority SafePack

Štóž chce Europsku byrgarsku iniciatiwu za narodne mjeńšiny a kulturnu a rěčnu mnohotnosć Europy podpěrać, móže to tež online činć. Dalše informacije dóstanjeće tu ».

Direktnje k online-formularej přińdźeće tu ».

11.03.2018 | Knižne předstajenje "Mlóče"

Njedźelu, 11. měrca, 15:00 hodź. čitaja na Chróšćanskej farje Andreja Chěžcyna, Monika Dyrlichowa a Pětr Thiemann z noweje antologije serbskeje prozy. Žortne a chutne powědančka wotbłyšćuja na zabawne wašnje swětłe a ćmowe stronki žiwjenja. Jurij Smoła wobrubi čitanje hudźbnje na akordeonje. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni. wjace»

03.03.2018 | Hłowna zhromadźizna

Přeprošujemy wšitkich čłonow našeho towarstwa wutrobnje na hłownu zhromadźiznu sobotu, 3. měrca, 18:00 hodź. do "Jednoty".

17.02.2018 ... | "Paradiz w dobrej stwě"

Nowa inscenacija Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła "Paradiz w dobrej stwě" předstaji so na slědowacych dnjach: 17.02., 19:30 hodź. (premjera) | 25.02., 17:00 hodź. (hrabnjenčko) | 03.03., 19:30 hodź. | 14.03., 10:00 hodź. | 18.03., 16:00 hodź. | 07.04., 19:30 hodź. Skazanki kartkow přijimuje Marian Korjeńk. wjace »

03.02.2018 | Ptači kwas

Serbski ludowy ansambl přeprošuje na ptačokwasne předstajenje sobotu, 3. februara, 19:30 hodź. do "Jednoty". Po tym su reje z kapału Logarhythmus. Štóž chce sej jenož program wobhladać, ma k tomu hižo w 16:00 hodź. składnosć. wjace »

27.01.2018 | Póstnička

Wutrobnje přeprošuje so na wosadnu póstničku, kotraž wotměje so sobotu, 27. januara, 19:30 hodź. w Lejnje. Tema je "Dźiwi zapad abo cowboy a indian".

08.12.2017 | Paslenski wječork

Přeprošujemy wšitkich, kotřiž chcedźa w bjesadliwej towaršnosći hwězdy paslić, pjatk, 8. decembra, 19:00 hodź. do Koklic winarnje na paslenski wječork pod nawodom Marije B.

A kak běše? »

02.12.2017 | Zaswěćenje adwentneje pychi

Našu adwentnu pychu zaswěćimy na předwječoru 1. adwenta w 17:00 hodź. K tomu zanjesu dujerjo adwentnu hudźbu.Wšitcy sće wutrobnje přeprošni. Wo mały přikusk so postaramy.

A kak běše? »

30.11.2017 | Wiće adwentneje pychi za nawjes a adwentneho wěnca za cyrkej

Našu adwentnu pychu wijemy štwórtk, 30. nowembra, 17:00 hodź. w kowarni.

A kak běše? »

14.11.2017 | Přednošk wo Malawiju

Wo swojim přebywanju w Malawiju přednošuje Christina Smolina ze Swinarnje wutoru, 14. nowembra, 19:30 hodź. w "Jednoće". Wšitcy su wutrobnje přeprošeni. Wo swojich dožiwjenjach rozprawja tež w swojim blogu ». Štóž chce jeje dźěło z pjenježnym darom podpěrać, změje k tomu składnosć.

A kak běše? »

29.10.2017 | Nazymski koncert

Na nazymski koncert njedźelu, 29. oktobra, 16:00 hodź. na Krawčikec žurli witamy chór a rejowansku skupinu 1. serbskeje kulturneje brigady.

24.09.2017 | Žohnowanje konjacych zapřahow

Tradicionelnje wotměje so w Chrósćicach na domchowance nypšpor ze žohnowanjom konjacych zapřahow, lětsa njedźelu, 24. septembra, 14:00 hodźin. Wosebje so wjeselimy,  knjeza biskopa Heinricha Timmereversa witać směć.

23.09.2017 | Wulět na łapanje kokota do Delnjeje Łužicy

Sobotu, 23.septembra, jědźemy na 18. superkokot do Běłeje Góry. Wotjědźemy 12:00 hodź. při busowym zastanišću srjedź wsy. 17:00 hodź. podamy so na dompuć. Při zhromadnej wječeri w Koklic winarni damy dźeń wuklinčeć.

A kak běše? »