Wuběr rěčow:

Žnjenskej krónje

 

Wot 7. awgusta smy na wiće žnjenskeje króny do Hórnikoweho domu přeprosyli. Cyłkownje běchu 36 pilnych pomocnikow přeprošenju sćěhowali, mjez nimi tež 10 zajimowanych žonow, kotrež njejsu z čłonom našeho towarstwa. Wutrobny dźak wšitkim, tež buram, kotrež su nam žito přewostajili! Naša króna je w něhdźe 350 dźěłowych hodźinach nastała. Zo je so próca znowa wudaniła, zhonichmy sobotu, 15. septembra 2018, na mytowanskim zarjadowanju w cyrkwi Pětra a Pawoła w Coswigu.

 

Znowa 1. městno a myto publikuma

25. raz je Sakski zwjazk wjesnych žonow swoje wubědźowanje wo najrjeńšu žnjowu krónu a wo najrjeńši žnjowy wěnc přewjedł. Zarjadowanje organizowali su we wobłuku Sakskeje krajneje domchowanki. Hižo štwórty króć wobdźěli so na nim Chróšćanske wjesne towarstwo Domizna, a to znowa z wulkim wuspěchom. Po dobyću wurisanja w lěće 2009 w Biskopicach a 2012 w Sebnitzu kaž tež 2016 w Torgauwje wobsadźichu wobydlerjo Chrósćic a susodnych wsow lětsa ze swojej žnjowej krónu wospjet prěnje městno. […] Wulke wjeselo knježeše mjez přitomnymi čłonami Domizny, jako zarjadowarjo wozjewichu, zo běchu sej woni tež myto publikuma zawěsćili. […] Wulki dźak słuša hłownej wijerce Hanje Grutcynej a wšitkim pomocnikam, kotřiž su k mišterskemu wudźěłkej přinošowali. Po njedźelnej ekumeniskej Božej słužbje bu žnjowa króna na wóz stajena a […] we wulkim swjedźenskim ćahu po měsće předstajena. Na žnjenskej gali w swjedźenskim stanje su krónu zjawnosći pokazali. Po tym přepodachu ju sakskemu ministerskemu prezidentej Michaelej Kretschmerej (CDU). Wón bě wo njej wulce zahorjeny a wupraji dobyćerjam swój dźak. Wot wčerawšeho Chróšćanska žnjowa króna statnu kencliju w Drježdźanach pyši.

Wurězk ze Serbskich Nowin z 18.09.2018


Impresije z Coswiga

Druha žnjenska króna

Lětsa smy tež hišće mjeńšu krónu za ewangelsku cyrkej w Hlince » wili.